باسلام و ممنون از جواب به پرسش بنده آیا لزوما هر تنگی کانال خفیف منجر به تنگی کانال شدید خواهد شد یا نه؟

خواهش میکنم