باسلام من حدودسه سال است که ارتقاع پایین افتادم وچهارتا مهره کمرم شکسته ونخاعم هم له شده وازکمر به پایین هیچ گونه حرکتی نداشتم وچند روز که بیمارستان بودم چندتا ازدکترها گفتن قطع نخاع شدی وهیچ علاجی نداری مافقط میتونیم عمل بکنیم ودرحد اینکه بتونی روویلچر بشینی تا اینکه یک دکتر ماراعمل و خداوند پدرشو بیامورزد ومهرهای کمرم را ترمیم الان خداروشکر خوبه میتونم راه برم و کارهای خودم راانجام بدم ولی لرزش پا زیاد دارم واززمین خوب نمیتونم بلند بشم وتعادلم را خوب نمتونم حفظ کنم واز زانو به پایین خیلی درد دارد. مورمور میکنه مخصوصا شبها درد زیاد داره خواهشمندم منو راهنمایی کنید که چکار کنم؟