نوار عصب و عضله چیست و چه بیماری هایی را نشان می دهد

 

در این قسمت به کارکرد نوارعصب و عضله پرداخته می شود:

بدن به عنوان یک ژنراتور الکتریکی

عضلات و اعصاب بدن انسان پیامهای خود را با بوجود آوردن سیگنالهای الکتریکی به مغز انسان می رسانند. اطلاعات محیط اطراف انسان از طریق این سیگنالها در نوار عصب و عضله به مغز مخابره می شوند و اعصاب محیطی این مسئولیت را به عهده دارند. نورون ها نیز برای انتقال فرمانهای حرکتی از این مسیر می نمایند.

حوادث و ضایعه هایی که اعصاب و عضلات بدن را متاثر می نماید می تواند باعث کاهش سرعت یا توقف سیگنالهای الکتریکی مربوطه شود. چنانچه بیماری با علائم درد، ضعف، بی حسی در گردن، دست و یا پشت مواجه شود، اندازه گیری سرعت و درجه فعالیت الکتریکی در عضلات و اعصاب بیمار مربوطه به پزشک معالج کمک می نماید تا تشخیص بهتری از بیماری داشته باشد. تستی که این کمک را به پزشک معالج می نماید تست نوار عصب و عضله یا تست الکترودیاگنوسیس (EMG) می باشد.

مرکز تخصصی نوار عصب پیشگام : ۶۶۹۱۴۶۵۰ ، ۶۶۵۷۶۹۹۱

در نوار عصب و عضله دو آزمون انجام می شود:

1-      الکترومیوگرافی (EMG)

2-      سرعت هدایت نورون (NCV)

EMG

در این تست فعالیت الکتریکی عضلات ثبت می شود. از تست الکترومیوگرافی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد اعصاب در بدن استفاده می شود. شایان ذکر است عضلات سالم در حالت استراحت، از دیدگاه الکتریکی خاموش است.

در طی گرفتن نوار عصب و عضله و نیز الکترومیوگرافی، سوزن نازک و کوچکی در عضله قرار می گیرد تا فعالیت الکتریکی الکتریکی عضله ثبت شود. پس از آن پزشکی که در حال گرفتن نوار عصب است از بیمار درخواست شل کردن عضله مورد نظر را می نماید. پس از آن نیز درخواست انقباض عضله می نماید. در حین این انقباضات و انبساطات پزشک به سیگنالهای الکتریکی بدست آمده توجه نموده و به آنالیز این سیگنالها می پردازد.

سرعت هدایت عصبی یا NCV

معمولا به همراه الکترومیوگرافی، سنجش عملکرد طبیعی نورون ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در تست نوار عصب و عضله پزشک الکترودها را در مسیر عصب قرار می دهد. سرعت و انتقال سیگنال ها توسط الکترودهایی که بر روی پوست قرار گرفته اند  ضبط می شود. در اعصاب آسیب دیده سیگنالها در ناحیه مذکور آهسته و ضعیف بوده و سیگنالهای الکریکی در اعصاب سالم، با سرعت 120 مایل در ساعت حرکت کنند.

با تحریک عصبی در نقاط مختلف پزشکی که نوار عصب می گیرد می تواند محل ایجاد صدمه را تعیین نماید. از نوار عصب و عضله برای ارزیابی روند بهبود بیماری نیز می توان استفاده کرد.

از نوار عصب و عضله برای شرایط مختلفی که باعث ایجاد فشار بر روی عصب می شود استفاده می شود. علی الخصوص در کمر درد، بازو درد، آرنج درد و درد مچ پا می توان از نوار عصب استفاده کرد.

نوار عصب و عضله در شناسایی بیماریهای زیر بکار می رود:

سندرم تونل کارپ

فشار بر روی عصب اولنار هنگام عبور از پشت آرنج

دیسک کمر

دیسک گردن

بی حسی و حس گزگز ومورمور شدن در اندامها

بیماری های عضله مانند میوپاتی 

بیماری های عصب مانند نوروپاتی 

علل داغی کف پا 

تشخیص علل ضعف دست و پا 

علت درد پشت زانو وساق پا