ساخت ارتوز و وسایل کمکی( زانوبند , کمربند, مچ بند)

 

ساخت ارتوز ها توسط متخصصین ارتوپدی فنی کیلنیک و زیر نظر متخصصین طب فیزیکی انجام می شود.

انواعی از ارتوزها که در این مرکز ارایه می شود عبارتند از  کمربند طبی ، کفش و کفی طبی ،کفش دیابتی ، زانوبند های تخصصی و زانوبند های مخصوص بیماران دارای زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری، اسکن کف پا و تهیه کفی های تخصصی زیر نظر متخصصین طب فیزیکی  و با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده توسط دستگاه ، ارایه انواع گردن بند ها و مچ بندها